چگونه در زندگی مشترک عمل کنیم؟

1.دكمه قرمز همسرتان را زودتر پيدا كنيد.

داشتن زندگي مشترك بدون تنش و بحث مداوم و بي نتيجه، براي بعضي از همسران به آرزو تبديل شده است. زن و شوهرهايي كه با رعايت چند توصيه مي توانند به زندگي شان رنگ آرامش بزنند اما آنقدر اين كار را نكرده اند كه راه حلي بهتر از طلاق نيافته اند. بنابراين بعد از خواندن نكته به نكته اين مطلب، براي عمل كردن به اين توصيه ها برنامه ريزي كنيد تا آرامش را در
زندگي مشترك احساس كنيد.

2.اگر شنيديد فكر كنيد نشنيديد!

گاهي همسرمان عصبي است و حرف هايي مي زند كه خودش هم واقعا به آن حرف ها اعتقادي ندارد؛ اگر آن حرف ها را معيار رفتار خودمان قرار بدهيم، وارد بازي قدرت مي شويم كه كمكي به زندگي مشترك و افزايش صميميت ما نخواهد كرد. وقتي مي دانيد همسرتان حرف خودش را باور ندارد چه دليلي وجود دارد كه بخواهيد به او
ثابت كنيد اشتباه كرده است!

3.جنگ منجر به شكست را شروع نكنيد.

درباره اختلاف هاي خودتان مي توانيد بدون سرزنش، تحقير و انتقاد با هم گفتگو كنيد اما تلاش براي تغيير همه رفتارهاي همسرتان به معني زندگي مشترك نيست، به معني يك جنگ منجر به شكست است. همه نظرات ديگران را جدي نگيريد. اين كه اطرافيان درباره شما و همسرتان چه قضاوتي دارند مهم نيست! مهم اين است كه از زندگي مشترك با همسرتان لذت ببريد و به توصيه هاي غيرمنطقي ديگران توجه نكنيد.

4.اجازه دهيد همسرتان اشتباه كند

معمولا اگر به همسرتان آزادي اشتباه كردن بدهيد، محيط زندگي تنش كمتري پيدا مي كند اما بهتر است بازخورد و رفتار شما بدون تنش باشد تا همسرتان دوباره آن اشتباه را تكرار نكند.

5.به دكمه حساسيت زا دست نزنيد.

بعد از اين كه چند ماهي از شروع زندگي مشترك بگذرد، دكمه قرمز همسرمان را پيدا مي كنيم و مي فهميم كه با كدام دكمه عصباني، با كدام دكمه بي حوصله و با كدام دكمه ناراحت مي شود.

استفاده از دكمه هاي قرمز براي باج گيري، انتقام، تنبيه، سرزنش، حال گيري و ... شما را وارد بازي قدرت مي كند و بازي قدرت جايي شروع مي شود كه صميميت و در نتيجه شادي تمام مي شود.

6.اشتباهاتتان را بپذيريد.

اگر هر  پذيرفته باشيد كه جدل بي فايده است بعد از اندكي بحث و جدل و مناظره دست از فهماندن مسئله برمي داريد و به جاي جنگ كلامي قدرت، دنبال راه حل موثرتري مي گرديد. استفاده از زبان براي بيان مفاهيم به سوءتفاهم دامن مي زند و دخالت احساس و هيجان به طور پنهان و آشكار، ماجرا را پيچيده تر مي كند.

7.پنهان كاري را فراموش كنيد.

اگر همسرتان به اشتباه فكر مي كند شما به او خيانت كرده ايد، لازم نيست براي اثبات وفاداري، خودتان را بكشيد بلكه كافي است شفاف و روراست باشيد؛ هم در مسائل مالي، هم در مسائل ديگري كه براي همسرتان مهم است.

8.قبل از حرف زدن فكر كنيد.

ممكن است بدون فكر كردن، به همسرتان حرفي بزنيد و چهل سال بعد همسرتان به شما بگويد كه تو هماني هستي كه فلان جمله را گفتي! البته نتيجه گفتن يك حرف اشتباه در اين حد مسئله مهمي نيست، مهم اين است كه وقتي حرف مي زنيد، بعد اصرار داريد سر حرف تان باقي بمانيد و بازي كودكانه «لجبازي» شروع مي شود.