چگونه مرد جذاب باشید❓

دختران نیازمند ابراز علاقه در گفتار هستند  اما به اندازه اگر شما روزی یک مرتبه به وی بگویید دوست دارم با اینکه روزی چند مرتبه یا بعد از هر تماس به او بگویید دوست دارم تفاوت زیادی دارد .

 پس بیش از اندازه از کلمات محبت امیز تکراری استفاده نکنید .
 
مناسبتهای مهم نظیر تاریخ تولد تاریخ اشنایی و ... را فراموش نکنید .

بیش اندازه در مورد مسایل جنسی صحبت نکنید . غرور به جا و به اندازه داشته باشید .

خودتان را نه به وی وابسته نشان دهید نه به خانواده اما در عین حال نشان دهید که خانواده و وی برای شما اهمیت دارد و بودن و نبودشان برای شما مهم است .

جنتلمن واقعی باشید طوری در جمع رفتار کنید که آن دختر کنار شما احساس غرور کند .

مراقب نگاهتان باشید دختران به شدت به نگاه مردان به زنان دیگر حساس هستند و حواسشان است .