کودکان چگونه احساسات خود را در جلسات بازی درمانی بروز می دهند؟

اغلب می بینیم که کودک در اولین جلسه ی بازی درمانی با احتیاط عمل می کند. احساس خود را کم کم بیرون می ریزد. این احساسات در چهار گروه دسته بندی می شوند.

1. احساساتی که کودک مسئولیت آن را به عهده میگیرد.
مانند: "من از "جانی" متنفرم او وسایل را از من می گیرد."

2. احساساتی که کودک خود شخصا مسئولیت آن ها را به عهده نمی گیرد.
مثلا عروسکی را وادار می کند که بگوید: "من از مادرم متنفرم. من کاری را که اون می گه انجام نمی دهم".

3. احساساتی که مستقیما به فردی که بخشی از دنیای حقیقی و واقعی اوست اظهار می گردد.

4. احساساتی را که کودک نسبت به اسباب بازی و یا فرد غیر قابل رویتی که از طریق تخیلاتش در اتاق بازی بوجود آورده است ابراز می دارد. چع این احساسات از آن طرف تلفن باشد یا احساسی باشد که وجود دارد، اما دیده نمی شود.

نمونه ی موردی

در یکی از جلسات بازی "میت" ناگهان بازی را متوقف کرده و به نقطه ای روی زمین اشاره می کند و می گوید: "پینکی اونجاست" (پینکی اسم دوست تخیلی میت بود. او پینکی را به عنوان خمیر صورتی رنگی که یک بالاپوش قرمز پوشیده توصیف می کرد).
درمانگر گفت: "اوه پس پینکی هم اینجاست".
میت جواب داد: "بله فقط ببین که داره چکار می کنه، داره همه چیز رو به هم میریزه، پینکی چرا این کار را می کنی؟"
اون میگه که دوست داره ریخت و پاش کنه. می دونی دیشب چیکار کرد؟ مامان تازه زمین آشپزخوه رو تمیز کرده بود و پینکی هم دیده بود. اون با پاهای گلی داخل شد و رد پاش همه جا موند. من جلوشو گرفنتم و گفتم، چرا داری زمین قشنگ مامان رو گلی می کنی؟ اونم گفت برای ان که دوس دارم همین. و من گفتم خجالت نمی کشی پپینکی؟ و او جواب داد: نه". میت با ناامیدی شانه بالا انداخت و گفت:"خوب چه کار می شه کرد؟ اگه احساسش راجع به آشپزخونه ی تمیز مامان اینطوریه، بگذار همینطور احساس کنه."

میت در این حادثه از خودش خیلی خوب محافظت کرد. اینها احساسات او نبود و او در مقابل احساسات پینکی مسئول نیست.

گزیده ای از کتاب ( بازی درمانی، دینامیسم مشاوره با کودکان )
لندرث ( نویسنده )
آرین ( مترجم )