6 اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

 1)در حقشان مادری کرده و با آنان مانند پسر بچه رفتار می کنند:

عزیزم کیف پولت رو فراموش نکنی...

قبض برق رو پرداختی؟

بنزین ماشین داره تموم میشه ها!

اگه با این لباس نازک بری بیرون سرما می خوریا!

هنگامی که با یک مرد مانند پسر بچه رفتار می کنید, او نیز شما را مایوس نکرده و مانند بچه رفتار می کند. هنگامی که یک مرد احساس خوبی نسبت به خودش ندارد,شما را نیز کمتر دوست خواهد داشت. سریع ترین راه ممکن برای کشتن شوروحال و حرارت یک رابطه,مادری کردن است!

 2)زنان خود و ارزشهایشان را زیر پا گذاشته و در مقایسه با مردان خودشان را در مقام دوم قرار میدهند. وقتی شخصیت خودتان را برای این که بیشتر دوست داشته شوید زیر پا می گذارید,نتیجه این خواهد شد که خودتان را کمتر دوست خواهید داشت و باعث خشم درونی خود شده و افرادی میشه گله مند و ناخوشایند می شوید.

3)زنان عاشق  قدرتهای یک مرد می شوند. خود واقعی آنها را دوست بدارید نه اینکه عاشق پتانسیل هایشان شوید. داشتن رابطه ای سالم با یک مرد به معنای عشق ورزیدن به کسی ست که در زمان حال است نه به کسی که قرار است در آینده به آن تبدیل شود.چون در اثر داشتن این تفکر شما به دلیل حس حمایتگر بودن زنانه خود معتاد به نجات آنان شده و از رشد شخصیت خود باز می مانید.

 4)استعداد و توانایی های خود را دست کم گرفته و گاهی آن را مخفی می کنند. راجع به خودتان از کلمات تحقیر آمیز استفاده نکنید,عیب رو خودتان نگذارید,کارهای خوبتان را بی ارزش جلوه ندهید. مردها بیشتر به سمت توانایی ها و استعداد ها جذب می شوند و ضعف و عدم توانایی,آنان را سرد می کند.

 5)زنان از موضع ضعف برخورد می کنند. هرگاه از موضع ضعف با مردان برخورد کنید,به او اجازه می دهید تا رفتاری محترمانه با شما نداشته باشد و در این حالت است که احترام و عشق به خودتان را نیز از دست می دهید. از موضع ضعف برخورد نکردن با مردان ,به این معنا نیست که نسبت به آن ها سلطه جو باشید و سعی کنید آن ها را کنترل نمایید,بلکه یعنی با خودتان رفتاری از سر عشق و احترام داشته باشید تا آنان نیز با شما چنین رفتاری کنند.

 6) زنان هنگامی که   نیازهایشان را از مرد ها مطالبه می کنند,مانند دختر بچه رفتار می نمایند.

ادای دختر ساده لوح را در نیاورید!

عصبانیت خود را محترمانه ابراز کنید.

تظاهر به گیجی و سردرگمی نکنید.

آنها را وادار نکنید که در حقتان پدری کنند.