8 خصوصیت زوجھای خوشبخت

هشت خصوصیت  زوجھای خوشبخت
عشق راھی برای ابراز احساسات است.اما برای ابراز عشقتان نباید حتماً منتظر مناسبات و فرصت ھای خاص باشيد. با به کار بستن این  عادات ساده اما مھم در زندگی خود، رابطه عشقيتان را بيش از پيش رونق بخشيد تا شما نيز جزء زوج ھای خوشبخت به حساب بيایيد.

1)حداقل روزی یکبار به ھمسرتان بگویيد "دوستت دارم." مطمئن باشيد که ھمسرتان به شنيدن این کلمات  نياز دارد.

2. موقع سلام و خداحافظی ھمدیگر را در  آغوش گرفته و ببوسيد.

3)تا پایان عمرتان، قرار  ملاقات ھای عاشقانه تان فقط با ھمسرتان باشد. با ھمسرتان حتی بيشتر از زمانيکه دوست پسر یا دوست دخترتان بود رفتار کنيد. یادتان باشد که ھميشه باید عاشق و معشوق باقی بمانيد. پس وقتی برای شام بيرون می روید،  درب را برای خانمتان باز کنيد، صندلی را برای وی بيرون بکشيد، و موقع  قدم زدن دست ھای ھمدیگر را بگيرید

4)مسائل پيش پا افتاده را جدی نگيرید. می توانيد اجازه دھيد که عادات بد ھمسرتان اعصابتان را به ھم بریزد و اذیتتان کند. می توانيد ھم این عادات را بپذیرید و برای بھبود وضعيت تلاش کنيد. آیا ھمسرتان عادت دارد در خميردندان را موقع مسواک زدن باز بگذارد؟ خميردندانتان را جدا کنيد. آیا شوھرتان عادت دارد لباسھایش را در ھمه جای خانه پخش کند؟ توجه نکنيد، یا اگر ھم خيلی اذیتتان ميکند آنھا را جمع کنيد، و ھميشه به خاطر داشته باشيد که در قبال این گذشت شما، ھمسرتان ھم کارھای فوق العاده ای برایتان خواھد کرد.

5)وقتی عصبانی می شوید، کمی  صبر کنيد. وقتی ھر دوی شما عصبانی ھستيد، اصلاً با ھم صحبت نکنيد. چند دقيقه صبر کنيد، بيرون رفته و کمی قدم بزنيد، یا روی تخت دراز بکشيد. برای مدتی از ھمدیگر دور شوید. یک مکث کوتاه به ھر دو شما این امکان را می دھد که به جای ناراحت کردن و رنجاندن ھمدیگر، عاقلانه درمورد چيزی که موجب ناراحتيتان شده است با یکدیگر صحبت کنيد.

6)  ھيچوقت از اسرار و ضعف ھای ھمسرتان عليه او استفاده نکنيد. باید تشخيص دھيد که چه چيز برای ھمسرتان مھم است و به ھيچ عنوان درمورد آن با دوستانتان، مادرتان، خانواده ھمسرتان و یا ھيچ کس دیگر  صحبت نکنيد. ھمچنين سعی نکنيد موقع دعوا آن مسائل را به رخ او بکشيد. یک رابطه عاشقانه رابطه ای است که طرفين بتوانند به ھمدیگر اعتماد کنند و رازھای درونيشان را برای ھم مطرح کنند.

7)به ھمسرتان  احترام بگذارید. به ھيچ عنوان درمورد ھمسرتان پيش کسی بدگویی نکنيد. وقتی درمورد او صحبت می کنيد، بگذارید عشق و احترام شما برای ھمه آشکار شود.

8)ھر روز زمانی را به  باھم بودن اختصاص دھيد.